وبلاگ

همه چیز درباره بیمه حوادث انفرادی بیمه ایران

بیمه حوادث انفرادی

پرداخت هزینه پزشکی :
بیمه حوادث انفرادی هزینه های پزشکی ناشی از حوادثی که در طول ۲۴ ساعت برای فرد بیمه شده اتفاق می افتد را پرداخت میکند این حوادث ممکن است در منزل یا محیط کار یا هنگام ورزش کردن و یا در مسافرت و یا هر جای دیگری رخ دهد .

تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه تکمیلی :
تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه تکمیلی در این نکته است که بیمه تکمیلی هزینه های پزشکی را که منشاء آنها بیماری و حادثه باشد پرداخت میکند اما بیمه حوادث انفرادی فقط هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را پرداخت میکند .

.

پرداخت غرامت فوت و نقص عضو :
بیمه حوادث انفرادی علاوه بر هزینه پزشکی ، غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث را تا سقف پانصد میلیون تومان پرداخت میکند .

تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه عمر :
تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه عمر در این نکته است که در بیمه عمر بیمه شده به هر علت فوت کند شرکت بیمه سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت میکند بدون در نظر گرفتن این که فوت ناشی از بیماری بوده یا حادثه لیکن در بیمه حوادث انفرادی فقط در صورتی سرمایه تعیین شده پرداخت خواهد شد که فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه باشد .

مخاطبین بیمه حوادث انفرادی :
کلیه افراد جامعه امکان خرید بیمه حوادث انفرادی را دارند اما از آنجاییکه قشر جوان جامعه کمتر در معرض بیماری قرار دارند و از طرفی به دلیل وجود هیجان و انرژِی بالا در معرض وقوع حوادث بیشتری هستند لذا با پرداخت حق بیمه بسیار پایین میتوانند از مزایای بیمه حوادث انفرادی بهره مند شوند .

موضوع بیمه حوادث انفرادی : پرداخت غرامت فوت – غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) – هزینه های پزشکی – غرامت روزانه عمومی یا غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه علاوه برتعهدات فوق خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر نیز جزو تعهدات بیمه نامه خواهد بود :

.

۱- غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید

۲- ابتلا به هاری ، کزاز ، سیاه زخم و گزیدگی

۳- دفاع مشروع بیمه شده

۴- اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

تعریف حادثه :

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی بدون قصد و اراده بیمه شده که در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

غرامت فوت :

 در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز فوت نماید غرامت یا مبلغی که در بیمه حوادث مشخص شده ( از ۱ تا ۵۰۰ میلیون تومان ) به افرادی که بیمه شده مشخص کرده پرداخت میشود

تعریف نقص عضو یا از کارافتادگی دائم  :

 قطع یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که به علت حادثه تحت پوشش بیمه بوجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد . نقص عضو یا از کارافتادگی به دو نوع کلی و جزئی تقسیم میشود

– نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی :  موارد زیر از مصادیق نقص عضو دائم کلی محسوب میشوند

نابینا شدن کامل و دائم از دو چشم ، از کارافتادگی دائم یا قطع دو دست حداقل از مچ ، از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا حداقل از مچ ، از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ ، از دست دادان پنجه هر دو پا ، قطع نخاع کامل ، از دست دادن شنوایی کامل و دائم هر دو گوش ، برداشتن فک پایین

– نقص عضو یا از کارافتادگی دائم جزئی :  به جز موارد فوق سایر از کارافتادگی ها یا نقص عضو ها هر کدام درصدی از نقص عضو کلی هستند به عنوان مثال :

از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن ۸۰% – از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو ۷۰% – از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست ازمچ ۵۵% – نابینا شدن یک چشم ۵۰% – از دست دادن حس بویایی ۱۵%

هزینه های پزشکی :

 کلیه هزینه های پزشکی حوادثی که در طول ۲۴ ساعت شبانه روز برای بیمه شده اتفاق بیفتد حداکثر تا مبلغی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت میگردد . این مبلغ  حداکثر ۱۰% غرامت فوت یا به عبارت دیگر از ۱ الی ۵۰ میلیون تومان به انتخاب بیمه شده میباشد .

غرامت روزانه عمومی :

 در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع حادثه! از کارافتاده موقت گردد و توانایی جسمی و روحی خود را به تشخیص !پزشک معالج و به تایید پزشک معتمد شرکت بیمه از دست! بدهد روزانه مبلغی به عنوان غرامت روزانه به وی پرداخت میگردد تا جایگزین! درآمد از دست رفته ایشان گردد. غرامت روزانه عمومی عبارت !است از مبلغی معادل حداکثر ۵ در هزار مبلغ غرامت! فوت که از روز چهارم و حداکثر به مدت ۱۸۰ روز به بیمه شده پرداخت میگردد

غرامت روزانه بستری شدن :

در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع حادثه در مراکز !درمانی مجاز برای درمان بستری گردد از روز چهارم و حداکثر به مدت ۹۰ روز مبلغی معادل ۵! در هزار غرامت فوت به ایشان پرداخت میگردد! تا جایگزین درآمد از دست رفته ایشان گردد .

بیمه حوادث گروهی :

شرکت ها و سازمان هایی که بیش از ۱۰ نفر باشند !میتوانند برای کارکنان خود این بیمه نامه را بصورت گروهی و در قالب یک! قرارداد با ارائه لیست اسامی پرسنل خود خریداری کنند! و از تخفیف های بیمه حوادث گروهی بهره مند شوند  .

خطرات اضافی :

 از آنجاییکه به استناد بند یازده  شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی!   در شرایط عادی بیمه حوادث ناشی از موارد زیر تحت پوشش بیمه حوادث! انفرادی نیست لذا در صورت تمایل بیمه شده میتواند !با درخواست پوشش خطرات اضافی و پرداخت حق بیمه اضافی مرتبط حوادث احتمالی! ناشی از خطرات زیر را نیز بیمه نماید .

۱- زلزله

۲- ورزشهای رزمی و حرفه ای

۳- شکار

۴- سوارکاری

۵- قایقرانی

۶- هدایت موتور سیکلت

۷- هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی و غیر تجاری (به غیر از هواپیما های نظامی )

۸- هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی یا مسابقه

۹- هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر (به غیر از هلی کوپتر نظامی )

۱۰- غواصی

۱۱- پرش با چتر نجات

۱۲- هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور

مزایای بیمه حوادث انفرادی :

۱- پوشش کلیه حوادث کاری و غیر کاری در طول شبانه روز

۲- قیمت مناسب

۳- خرید آسان و عدم نیاز به انجام معاینات پزشکی

۴- امکان خرید انفرادی و گروهی

جدول حق بیمه بیمه حوادث انفرادی :

 

در صورت وقوع حوادث اقدامات زیر را انجام دهید :

هزینه های پزشکی 

۱- حداکثر ظرف مدت پنج روز از وقوع حادثه مراتب را بصورت کتبی به نمایندگی بیمه ایران اعلام کنید

۲- کلیه اسناد و مدارک و فاکتورهای هزینه های پزشکی انجام شده را جهت ارائه به شرکت بیمه جمع آوری کنید

۳- پس از پایان درمان اسناد و مدارک پزشکی را به همراه تصویر کارت ملی و شماره حساب جهت رسیدگی و پرداخت خسارت به نمایندگی بیمه ایران تحویل دهید و رسید دریافت کنید

غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی 

۴ – نظریه پزشک معالج خود مبنی بر ازکارافتادگی دائم عضو آسیب دیده را گرفته و جهت معاینه و تایید پزشک معتمد شرکت بیمه  با تعیین وقت قبلی به شرکت بیمه مراجعه نمایید .

غرامت فوت :

۵- درصورت فوت بیمه شده استفاده کننده بیمه حوادث انفرادی جهت دریافت خسارت میبایست مدارک زیر را تهیه و به شرکت بیمه جهت بررسی و پرداخت خسارت تحویل دهد

۵-۱ : گواهی پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت

۵-۲ :جواز دفن

۵-۳ : تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفی

۵-۴ :خلاصه رونوشت وفات

۵-۵ : در صورتیکه علت فوت حادثه رانندگی بوده باشد تصویر گزارش پلیس و گواهینامه رانندگی متوفی

۵-۶ : در صورتیکه بیمه شده شخص خاصی را! به عنوان استفاده کننده در بیمه نامه تعیین کرده باشد مدارک! شناسایی و هویتی ایشان میبایست تحویل! نمایندگی بیمه شود و چنانچه استفاده کننده! بیمه حوادث انفرادی تعیین نشده باشد غرامت فوت به وراث قانونی! پرداخت خواهد شد بنابراین لازم است اقدامات! لازم برای دریافت گواهی! انحصار وراثت از طرف بازماندگان انجام شود .

 

نرخ ها و شرایط پرداخت بیمه حوادث انفرادی

 

بیمه حوادث برای زائرین کربلا :

بیمه حوادث برای زائرین کربلا

بیمه حوادث برای زائرین کربلا

بیمه حوادث زائرین کربلای حسینی

موضوع بیمه نامه :

جبران غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ، جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در طول ۲۴ ساعت در طول مدت بیمه در سفر

تعهدات بیمه نامه :

الف : جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (جزئی و کلی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ب: جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در کشور عراق حداکثر تا مبلغ     ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ج : جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ                                    ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه ۱۵ روز
پوشش بیمه ای این بیمه به محض خروج از خاک جمهوری اسلامی ایران و ورود به خاک عراق آغاز و به محض خروج از خاک عراق و ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران خاتمه میابد مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ پایان بیمه نامه (۱۵ روز ) بیشتر نباشد
حق بیمه : برای اطلاع از حق بیمه با ما تماس بگیرید : ۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۱ و ۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۲ و ۰۲۱۴۴۸۹۴۵۵۳ بیمه ایران نمایندگی امین.

نوشتن نظر